آخرین مطالب : 
شما کاربر میهمان سایت حکیم هستید. (ورود/عضویت)

شماره تلفن های دانشگاه حکیم سبزواری

 
left[sttu.ir]شما می توانید با افزودن پیش شماره ۴۴۰۱ به ابتدای هر داخلی بطور مستقیم از تمامی نقاط ایران با داخلی مورد نظر ارتباط برقرار نمائید.
left[sttu.ir]شماره تلفن داخلی مرکزمخابرات   ۸   و  ۳۰۰۱   و   ۳۰۰۲    میباشد .
 left[sttu.ir]جهت گرفتن شماره داخل شهر از کد ۹۱ (دیجیتال) و ۹۲ (آنالوگ) استفاده شود.
 left[sttu.ir]جهت جستجوی اسامی و یا شماره تلفنها از کلیدهای Ctrl+F استفاده نمائید.
 left[sttu.ir]در صورت تمایل میتوانید شماره تلفن ها را به دو فرم اکسل و پی دی اف از باکس دانلود پایین دریافت نمایید.
 
 
 
 
 
 
 

PhoneNumber نام نام خانوادگی سمت محل کار

 

۲۵۰۴ احسان ایزی کارشناس مدیریت برنامه و بدجه
۲۵۰۵ رضا مناجاتی پور مدیر مالی مدیریت مالی
۲۵۰۶ مهدی گلرخیان مسئول بودجه و اعتبارات دفتر بودجه و اعتبارات ، تشکیلات و آمار و اطلاعات
۲۵۰۷ مرضیه برقبانی کارشناس آمار دفتر بودجه و اعتبارات ، تشکیلات و آمار و اطلاعات
۲۵۰۸ محمود عطار کارشناس آموزش و تشکیلات نیروی انسانی دفتر بودجه و اعتبارات ، تشکیلات و آمار و اطلاعات
۲۵۱۰ علی ارقند مسئول نقلیه اداره نقلیه
۲۵۱۱ رضا راستی رئیس اداره خدمات اداره خدمات عمومی
۲۵۱۴ حمید شایان سرپرست اداره امور حقوقی و قراردادها
۲۵۱۵ هادی نصرتی پور مدیر حراست
۲۵۱۶ اسماعیل قانعی کارشناس حراست حراست
۲۵۱۷ علی ربانی فر مسئول دفتر حراست
۲۵۱۸ پروین خیرآبادی کارشناس حراست
۲۵۱۹ مینا ایزدی بخش امانت کتابخانه مرکزی
۲۵۲۰ علی اصغر مولوی معاون پژوهشی و فنآوری معاونت پژوهشی و فنآوری
۲۵۲۱ فهیمه خیرخواه مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فنآوری
۲۵۲۲ شهاب عباس زاده مدیر پژوهشی مدیریت پژوهشی
۲۵۲۳ اعظم علی آبادی کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فنآوری
۲۵۲۴ حمید برزویی کارشناس پژوهشی مدیریت پژوهشی
۲۵۲۵ رضا کشاورز معاون فرهنگی معاونت فرهنگی
۲۵۲۶ ابراهیم رحیم زاده مدیر فرهنگی مدیریت فرهنگی
۲۵۲۷ هادی حلاجیان مسئول دفتر معاونت فرهنگی
۲۵۲۸ حسن دلبری حسابدار مدیریت دانشجویی
۲۵۳۰ شهاب عباس زاده معاون عمرانی معاونت عمرانی
۲۵۳۱ ملیحه کریمی کارشناس نظارت بر طرحهای عمرانی معاونت عمرانی
۲۵۳۲ رجبعلی رامشینی مسئول دفتر معاونت عمرانی
۲۵۳۳ مهدی زجاجی مسئول اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۲۵۳۴ اصغر افچنگی کاردان تاسیسات اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۲۵۳۵ سید مجتبی هاشمی کارشناس تاسیسات دفتر فنی و طرحهای عمرانی
۲۵۳۶ علی رازقندی ناظر پیمانکاری معاونت عمرانی
۲۵۳۶ مهدی نجم آبادی ناظر پیمانکاری معاونت عمرانی
۲۵۳۷ حسین بخشی مدیر طرحهای عمرانی معاونت عمرانی
۲۵۴۱ مرتضی آزاد کارپرداز اداره تدارکات
۲۵۴۲ اکبر بیدی حسابدار اداره تدارکات
۲۵۴۳ حسین برآبادی کارپرداز اداره تدارکات
۲۵۴۴ علیرضا توسلی متصدی گزینش
۲۵۴۹ آبدارخانه کتابخانه آبدارخانه کتابخانه مرکزی اداره خدمات عمومی
۲۵۵۰ عبدالرحیم عسکری معاون اداری و مالی معاونت اداری-مالی
۲۵۵۱ معصومه خسروجردی مسئول دفتر معاونت اداری-مالی
۲۵۵۲ علی زرقانی مدیر امور اداری مدیریت اداری و پشتیبانی
۲۵۵۳ جمشید رمضانزاده معاون مدیر امور اداری مدیریت اداری و پشتیبانی
۲۵۵۹ زیور رازقی مسئول گزینش گزینش
۲۵۶۰ احمد کلالی مسئول کارگزینی اعضاء هیئت علمی اداره کارگزینی و رفاه
۲۵۶۱ عباس علیزاده مسئول کارگزینی اعضاء غیر هیئت علمی اداره کارگزینی و رفاه
۲۵۶۲ محمد رضا ملوندی کارگزین(حضور و غیاب) اداره کارگزینی و رفاه
۲۵۶۳ فاطمه عیدی کارگزین اداره کارگزینی و رفاه
۲۵۶۴ عباس علیزاده مسئول تخلفات اداری تخلفات اداری
۲۵۶۵ عباس علوی نژاد مسئول انبار
۲۵۶۶ محمد دلبری مسئول انبار
۲۵۶۹ سمیه شکاری کارشناس امور مالی دوره های نوبت دوم
۲۵۷۰ اکبر ایزی مدیر برنامه و بودجه دفتر بودجه و اعتبارات ، تشکیلات و آمار و اطلاعات
۲۵۷۱ ابراهیم باشتنی مسئول صدور چک مدیریت مالی
۲۵۷۲ محمود علی آبادی مسئول پرداخت حقوق و مزایا و ماموریت مدیریت مالی
۲۵۷۴ احمد معصومی ؟ مدیریت مالی
۲۵۷۵ مهدی درخشیده مسئول حق التدریس و قراردادها مدیریت مالی
۲۵۷۶ علی اکبر افشار مقدم مسئول تنظیم اسناد و امور بانکی مدیریت مالی
۲۵۷۷ محمود کوشکی مسئول اموال وطرحهای عمرانی و عاملیت مالی دانشکده ها مدیریت مالی
۲۵۷۸ علی ربانی فر صدور گواهی حقوق وبایگانی اسناد مدیریت مالی
۲۵۷۹ اکرم دامرودی کارشناس امور مالی دوره های نوبت دوم
۲۵۸۰ علیرضا انتظاری معاون دانشجویی معاونت دانشجویی
۲۵۸۲ سیمین کروژدهی مسئول دفتر معاونت دانشجویی
۲۵۸۳ علی ذاکری مدیر مدیریت دانشجویی
۲۵۸۴ حبیبه شهری سرپرست اداره امور خوابگاهها
۲۵۸۵ محمود کافی کارشناس خوابگاههای برادران اداره امور خوابگاهها
۲۵۸۶ ناصر ترابی کارشناس خوابگاههای برادران اداره امور خوابگاهها
۲۵۸۸ فاطمه امامی نیا کارشناس خوابگاههای خواهران اداره امور خوابگاهها
۲۵۹۰ ناهید زمانی نژاد مسئول امور تغذیه امور تغذیه
۲۵۹۱ اکرم فرهود فر کارشناس کمیته انضباطی معاونت دانشجویی
۲۵۹۲ اعظم آذین فر خدمات دانشجویی اداره خدمات رفاه دانشجویی
۲۵۹۳ اعظم طالبی کارشناس تسهیلات رفاهی اداره خدمات رفاه دانشجویی
۲۵۹۴ اشرف علوی هوشمند کارشناس خدمات دانشجویی اداره خدمات رفاه دانشجویی
۲۵۹۵ محمد رضا علی آبادی تسهیلات رفاهی اداره خدمات رفاه دانشجویی
۲۵۹۷ علی کفاش کارشناس کامپیوتر مدیریت دانشجویی
۲۵۹۹ محمد رضا اردیبهشتی معاون مدیر نظارت و ارزیابی دفتر نظارت و ارزیابی
۲۶۰۰ دفتر ریاست دفتر ریاست
۲۶۰۲ زلیخا اسداله پور کارشناس حوزه دفتر ریاست ریاست
۲۶۰۳ مجید سلیمی کارشناس مسئول حوزه ریاست ریاست
۲۶۰۶ علی جان رباطی مسئول امور دفتری و بایگانی اداره دبیرخانه مرکزی
۲۶۰۷ اکرم کوشکی متصدی دبیرخانه اداره دبیرخانه مرکزی
۲۶۰۸ موسی الرضا رجبی متصدی دبیرخانه اداره دبیرخانه مرکزی
۲۶۰۹ رحیمه پورخاندانی سرپرست دفتر ریاست ریاست
۲۶۱۰ بهمن کروجی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۲۶۱۱ داود دولت آبادی مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۲۶۱۲ بهنام مهدوی معاون مدیر مدیریت تحصیلات تکمیلی
۲۶۱۵ رضا فریدنیا کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی
۲۶۱۶ اکرم استاجی کارشناس تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی
۲۶۱۸ حمید اردیبهشتی کارشناس پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی
۲۶۱۹ جواد زرقانی کارشناس پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی
۲۶۲۰ علیرضا حسینی کاخک مدیر تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی
۲۶۲۱ مهدی ضیایی معاون مدیر آموزشی مدیریت آموزشی
۲۶۲۳ مهدی موسوی معین کارشناس پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی
۲۶۲۴ میترا حسین زاده کارشناس امتحانات مدیریت آموزشی
۲۶۲۵ حسن ابری رئیس اداره فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی
۲۶۲۶ معصومه فخریه کارشناس فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی
۲۶۲۷ مهدی زعفرانیه مدیر آموزشی مدیریت آموزشی
۲۶۲۸ مصطفی خرامیده بایگانی مدیریت آموزشی
۲۶۲۹ سیده معصومه مزینانی کارشناس خدمات آموزشی مدیریت آموزشی
۲۶۳۰ سیما حسین زاده کارشناس خدمات آموزشی مدیریت آموزشی
۲۶۳۲ احسان امیری راد مدیر دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فنآوری
۲۶۳۳ محمد مهدی اسدی کارشناس برنامه نویسی اداری و مالی مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۶۳۴ علی زاهدی نژاد کارشناس مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۶۳۵  علی چشمی کارشناس فناوری اطلاعات مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۶۳۶ سید محمد حسینی مسئول ISP مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۶۳۸ مجید شهابی پور کارشناس سیستم پژوهشی مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۶۴۰ محمود طوسی کارگر کارشناس اداره تربیت بدنی
۲۶۴۱ مریم بلالی کارشناس اداره تربیت بدنی
۲۶۴۲ عزت استیری کارشناس کمیته گزینش اعضاء هیأت علمی
۲۶۴۴ مهدی عباسپوران عباسی اتوماسیون تغذیه برادران امور تغذیه
۲۶۴۵ ثریا بیدی اتوماسیون تغذیه خواهران امور تغذیه
۲۶۴۶ هادی رنجبر اریانی متصدی غذاخوری امور تغذیه
۲۶۴۹ آبدارخانه معاونت دانشجویی ؟ اداره خدمات عمومی
۲۶۵۰ ابراهیم نامنی مسئول مرکز مشاوره مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۲۶۵۲ امیر حسین کیذوری مدیر نظارت و ارزیابی دفتر نظارت و ارزیابی
۲۶۵۳ بسیج کارکنان بسیج بسیج
۲۶۵۴ عباس برزویی مدیر امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات امور حقوقی و قراردادها
۲۶۵۵ رضا صالحی نیا مسئول سخت افزار و اتوماسیون اداری مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۶۵۶ بسیج اساتید بسیج بسیج
۲۶۵۷ محمدرضا معین فرد مدیر اداره تربیت بدنی
۲۶۵۸ نسرین علی آبادی همکار۴ روابط عمومی
۲۶۶۰ حسین وفایی مسئول روابط بین الملل ریاست
۲۶۶۱ مجید شریفی  همکار روابط عمومی روابط عمومی
۲۶۶۲ مهسا کیخسروی همکار۳ روابط عمومی
۲۶۶۴ هاجر رکن آبادی همکار ۱ روابط عمومی
۲۶۶۵ حسن دلبری مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل ریاست
۲۶۶۷ جواد طیبی مدیریت دانشگاه پژوهی ریاست
۲۶۷۰ علی تسنیمی رییس کتابخانه مرکزی
۲۶۷۲ محمد دولت آبادی مسئول مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی
۲۶۷۳ غلامرضا راسخی راد مدیر داخلی کتابخانه مرکزی
۲۶۷۴ عفت عمادی تبار بخش مرجع کتابخانه مرکزی
۲۶۷۵ اقدس بلند نظر بخش مرجع کتابخانه مرکزی
۲۶۷۶ فاطمه سجادی نیا بخش امانت کتابخانه مرکزی
۲۶۷۷ صدیقه استیری بخش امانت کتابخانه مرکزی
۲۶۷۹ ؟ ؟ انتظامات کتابخانه مرکزی انتظامات
۲۶۸۳ ولی الله رمضانی مدیر امور اجتماعی مدیریت امور اجتماعی
۲۷۰۰ اسماعیل رحیمی متصدی پذیرش مهمانسرا
۲۷۳۳ لابی مهمانسرا لابی مهمانسرا
۲۷۴۰ اسماعیل رحیمی منزل مهمانسرا
۲۷۴۸ حمیدرضا اویسی رئیس مرکز تحقیقات نانو فنآوری
۲۷۵۰ محمدرضا حامدی نیا رئیس دانشکده تربیت بدنی
۲۷۵۱ ؟ ؟ مسئول دفتر دانشکده تربیت بدنی
۲۷۵۳ ؟ ؟ فاکس دانشکده تربیت بدنی
۲۷۵۴ طیبه امیری کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی
۲۷۵۵ هادی یار احمدی رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده تربیت بدنی
۲۷۵۷ محمدرضا معین فرد عضوهیأت علمی گروه مدیریت ورزش
۲۷۵۸ پروین شوشی نسب مدیر گروه گروه مدیریت ورزش
۲۷۵۹ علی بنسبردی عضوهیأت علمی گروه مدیریت ورزش
۲۷۶۰ محمد رضا محمدی عضوهیأت علمی گروه بهداشت و طب ورزش
۲۷۶۱ رسول زیدآبادی عضوهیأت علمی گروه رفتار حرکتی
۲۷۶۲ محمدرضا شهابی عضوهیأت علمی گروه رفتار حرکتی
۲۷۶۳ رؤیا عسگری عضوهیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزش
۲۷۶۴ علیرضا حسینی کاخک عضوهیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزش
۲۷۶۵ امیر حسین حقیقی مدیر گروه گروه فیزیولوژی ورزش
۲۷۶۶ زهرا استیری مدیر گروه گروه رفتار حرکتی
۲۷۶۷ محسن دماوندی عضوهیأت علمی گروه بیو مکانیک ورزش
۲۷۶۹ علی اصغر محسنی کیا کارگاه نقشه برداری گروه عمران
۲۷۷۰ غلامرضا تدین فر رئیس دانشکده فنی و مهندسی
۲۷۷۱ قاسم کروژدهی مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی
۲۷۷۳ ؟ ؟ فکس دانشکده فنی و مهندسی
۲۷۷۴ سید مصطفی موسوی زاده نوقانی عضوهیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۷۵ بهمن کروجی عضوهیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۷۶ محمد امین جباره عضو هیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۷۷ محمد محسن یاورزاده عضو هیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۷۸ حمیدرضا اویسی مدیر گروه گروه مواد و متالورژی
۲۷۷۹ علی داوودی عضوهیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۸۰ غلامعلی فرزی عضو هیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۸۱ علیرضا حسینی عضوهیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۸۲ غلامرضا ابراهیمی عضوهیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۸۳ محمد حسن عوض کننده قراول عضو هیأت علمی گروه مواد و متالورژی
۲۷۸۴ مجتبی لزگی نظرگاه مدیر گروه گروه عمران
۲۷۸۵ حسین بخشی عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۸۶ غلامرضا تدین فر عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۸۷ حسن ساقی عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۸۸ حامد سرکرده عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۸۹ حمید اسکندری نداف عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۹۰ رضا اتحادی عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۹۱ علی اصغر صادقی عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۹۲ مرتضی طیبی نیا عضوهیأت علمی گروه عمران
۲۷۹۴ موسی الرضا مقیسه مسئول آزمایشگاه دانشکده فنی و مهندسی
۲۷۹۵ حسین شمس آبادی آزمایشگاه مکانیک خاک گروه عمران
۲۷۹۶ حمیدرضا اویسی آزمایشگاه متالوگرافی گروه مواد و متالورژی
۲۷۹۷ حسین مقدم بجدنی آموزش دانشکده فنی و مهندسی
۲۷۹۸ علیرضا عباسی صدر مسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی
۲۸۰۳ موسی الرضا مقیسه ای آزمایشگاه ارتعاشات دانشکده فنی و مهندسی
۲۸۰۵ بهمن کروجی آزمایشگاه خواص مکانیکی دانشکده فنی و مهندسی
۲۸۰۶ علی داوودی آزمایشگاه میکروسکوپ اتمی دانشکده فنی و مهندسی
۲۸۰۸ عبدالامیر بک خوشنویس عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۰۹ نیکی رضازاده عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۰ یدالله علی نیا عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۲ احسان امیری راد عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۳ رضا حسن زاده قاسمی عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۴ سید مهدی دیمی دشت بیاض عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۶ عباس احسانی سرشت عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۷ رضا سهیلی فر عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۱۸ اسماعیل لکزیان مدیر گروه گروه مکانیک
۲۸۱۹ علی هاشمیان عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۲۰ مجید بقایی نژاد رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸۲۱ احمد رشید مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸۲۲ مجید بقایی نژاد معاون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸۲۳ ؟ ؟ فکس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸۲۴ احمد حاجی پور عضو هیأت علمی گروه مکاترونیک
۲۸۲۵ جواد حدادنیا عضو هیأت علمی گروه برق
۲۸۲۶ محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی مدیر گروه گروه برق
۲۸۲۷ حمید توکلی عضوهیأت علمی گروه برق
۲۸۲۸ ابراهیم حاجی آبادی مدیر گروه گروه مکاترونیک
۲۸۲۸ ابراهیم حاجی آبادی عضوهیأت علمی گروه برق
۲۸۲۹ مهدی صمدی بی نیازی عضوهیأت علمی گروه برق
۲۸۳۰ محسن احمدنیا عضو هیأت علمی گروه برق
۲۸۳۱ رضا روشنفکر عضوهیأت علمی گروه برق
۲۸۳۲ زهره فصیح فر عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر
۲۸۳۳ مینا ملک زاده عضوهیأت علمی گروه کامپیوتر
۲۸۳۵ رحیم ایلدر آبادی عضوهیأت علمی گروه برق
۲۸۳۶ سعید سعیدی امین آبادی عضوهیأت علمی گروه مکاترونیک
۲۸۳۷ عباس نصرآبادی عضوهیأت علمی گروه مکاترونیک
۲۸۳۸ حامد تیرانداز عضوهیأت علمی گروه مکاترونیک
۲۸۴۰ منصور دولت آبادی آزمایشگاه پردازش تصویر گروه برق
۲۸۴۱ منصور دولت آبادی اتاق پروژه کارشناسی گروه برق
۲۸۴۲ سید حسین علوی راشد کارگاه برق گروه برق
۲۸۴۳ معظم توکلیان کارشناس آزمایشگاه گروه برق
۲۸۴۴ ؟ ؟ مسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸۴۵ فاطمه دولت آبادی کارشناس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸۴۶ منصور دولت آبادی آزمایشگاه الکترونیک و مدار گروه برق
۲۸۵۰ زهرا مختاری حسینی رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
۲۸۵۱ شیما سادات بیداد مسئول دفتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
۲۸۵۲ علی خوش سیما عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
۲۸۵۳ ؟ ؟ فکس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
۲۸۵۴ زهرا حسین آبادی مسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
۲۸۵۵ تکتم شنوایی آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
۲۸۵۸ سید حسن حجی آبادی عضو هیأت علمی گروه مهندسی نفت
۲۸۵۹ عباس هاشمی زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی نفت
۲۸۶۱ علی صنعتی مدیر گروه گروه مهندسی نفت
۲۸۶۲ امین کاظمی بیدختی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
۲۸۶۳ محمود فرخی مدیر گروه گروه مهندسی شیمی
۲۸۶۴ سید محمد مهدی نوری عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
۲۸۶۵ حمید حیدرزاده درزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
۲۸۶۶ ؟ ؟ انتظامات دانشکده فنی انتظامات
۲۸۶۹ احسان اعتمادی عضوهیأت علمی گروه مکانیک
۲۸۷۴ وحید خلقی مسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده الهیات
۲۸۷۵ مهدی شمس آبادی سرپرست مدیریت نوبت دوم (شبانه)
۲۸۷۶ زهرا افچنگی کارشناس مجازی مدیریت نوبت دوم (شبانه)
۲۸۷۷ ؟ ؟ فاکس دوره های مجازی مدیریت نوبت دوم (شبانه)
۲۸۷۹ رضا زرقانی کارشناس نرم افزار و سخت افزار مدیریت نوبت دوم (شبانه)
۲۸۸۰ رحیم ایلدر آبادی مدیر مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۸۱ محسن بیهقی معاون مدیر مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۸۳ محمد باغجری کارشناس نرم افزار و مخابرات مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۸۴ سید محسن طبسی مسئول مخابرات وکارشناس سخت افزار مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۸۵ سمیرا دولت آبادی کارشناس فنآوری اطلاعات مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۸۶ سید محمد حسینی ۲ کارشناس فنآوری اطلاعات حراست
۲۸۸۷ سید محمد حسینی مرکز ISP مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۹۳ سید محسن طبسی اتاق تعمیرات سخت افزار مدیریت فنآوری اطلاعات
۲۸۹۵ محمدرضا معین فرد مرکز مشاوره ورزش اداره تربیت بدنی
۲۸۹۷ خدیجه برزویی کارشناس دفتر مشاوره مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۲۸۹۸ زهرا بهشاد ؟ مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۲۸۹۹ ؟ پذیرش پذیرش مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۲۹۱۲ رضا سلیمانی کارشناس مسئول ارزیابی و نظارت تشکلها و کانون های فرهنگی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۲۹۱۳ طیبه مهرآبادی کارشناس انجمنهای علمی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۲۹۱۵ عباس زرقانی کاردان آسیب های اجتماعی مدیریت امور اجتماعی
۲۹۱۶ سید هاشم موسوی اصل مسئول کتابخانه فرهنگی و اموال نهادهای دانشجویی مدیریت فرهنگی
۲۹۱۸ لیلا صاحب الزمانی متصدی اتاق فرمان اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۲۹۹۹ اعظم الهامی راد کارشناس حوزه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
۳۰۰۶ مهناز بلالی علی آبادی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۰۰۸ محمد رضا واعظی کاخکی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۰۰۹ موزه حیات وحش موزه گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۰۱۰ میترا خیرآبادی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۰۱۱ سید ابوالفضل حسینی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۰۱۲ سکینه کاظمی نورعینی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۰۱۳ هادی کراچی عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۰۱۴ سید ابوالفضل علوی عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۰۱۵ قاسم ذوالفقاری مدیر گروه گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۰۱۸ عبدالرحیم عسکری عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۰۱۹ نرگس فرهاد نژاد اتاق جشنواره ها اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۳۰۲۲ بانک تجارت بانک تجارت – باجه مرکزی بانک تجارت – باجه مرکزی
۳۰۲۳ ؟ ؟ انتظامات دانشکده ادبیات انتظامات
۳۰۲۴ ؟ ؟ انتظامات دانشکده ادبیات انتظامات
۳۰۲۵ مجتبی کاویان مدیر گروه گروه مرمت
۳۰۲۶ وحید صدرام عضو هیأت علمی گروه معماری
۳۰۲۷ ؟ ؟ غذاخوری اساتید و کارکنان – اختصاصی امور تغذیه
۳۰۲۸ مهدی زعفرانیه معاون دانشکده ریاضی
۳۰۲۹ حسن قلعه نوی سایت دانشجویی (برادران) مدیریت فنآوری اطلاعات
۳۰۳۰ ؟ ؟ آزمایشگاه تاکسیدرمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۰۳۱ اکبر قادری کارشناس دانشکده ریاضی
۳۰۳۲ علیرضا سلیمانی مدیر گروه گروه آمار
۳۰۳۳ امین رفیعی عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۰۳۴ عبدالله قلی زاده مدیر گروه گروه ریاضی کاربردی
۳۰۳۵ علی اکبر استاجی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۰۳۶ مرضیه رشیدی عضوهیأت علمی گروه آمار
۳۰۳۷ غلامرضا مقدسی رئیس دانشکده ریاضی
۳۰۳۷ مجتبی باغستانی مسئول دفتر دانشکده ریاضی
۳۰۳۸ ؟ ؟ فاکس دانشکده الهیات
۳۰۳۹ سید عباس علوی نژاد اموال دانشکده علوم پایه
۳۰۴۰ سید اکبر موسوی منش کاردان دانشکده ریاضی
۳۰۴۱ علی اصغر استاجی رئیس خدمات آموزشی دانشکده ریاضی
۳۰۴۲ ؟ ؟ اتاق جلسات گروه دانشکده ریاضی
۳۰۴۳ مجید ثابتی سبزوار رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه
۳۰۴۴ مهدی شیعی کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم پایه
۳۰۴۵ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده علوم انسانی طبقه ۲ اداره خدمات عمومی
۳۰۴۶ احمد خواجه ایم عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۰۴۷ غلامرضا مقدسی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۰۴۹ ؟ ؟ تالار استاد شریعتی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۳۰۵۱ آذین حسین زاده عضوهیأت علمی گروه زبان فرانسه
۳۰۵۲ طیبه لعل شاطری عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۰۵۳ سایت فرهنگی سایت امور فرهنگی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۳۰۵۴ ؟ ؟ سایت دانشجویی (خواهران) مدیریت فنآوری اطلاعات
۳۰۵۵ شفیعه قدرتی عضوهیأت علمی مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۰۵۶ ؟ ؟ جامعه اسلامی – خواهران مدیریت فرهنگی
۳۰۵۸ حسن باقری نیا عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۰۵۹ محمد علی طالبی عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۰۶۰ فرخزاد محمدی زنوز عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۰۶۱ رضا کشاورز مدیر گروه گروه معارف اسلامی
۳۰۶۳ مهدی خرمی سرحوضکی عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۰۶۴ مهیار علوی مقدم عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۰۶۵ ابراهیم استاجی عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۰۶۶ ابوالقاسم رحیمی عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۰۶۷ حسن مجیدی عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۰۶۸ مهری بهزاد کارشناس دانشکده الهیات
۳۰۶۹ ابوالفضل آژند عضوهیأت علمی گروه معارف اسلامی
۳۰۷۰ غلامرضا ایجاد عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۰۷۱ حسن صیانتی رئیس دانشکده الهیات
۳۰۷۱ سید محمد قریشی مسئول دفتر دانشکده الهیات
۳۰۷۲ نرجس طبسی کارشناس امور آموزشی و اداری دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
۳۰۷۳ آزاده فسنقری عضوهیأت علمی گروه زبان فرانسه
۳۰۷۴ کتایون شهپر راد مدیر گروه گروه زبان فرانسه
۳۰۷۵ محمد داوودی عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۰۷۶ ناصر سلمانی ایزدی مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
۳۰۷۶ ناصر سلمانی ایزدی عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
۳۰۷۷ محمود پارسی نژاد رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۰۷۸ محمد تقی پویان راد آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۰۷۹ علی یحیایی عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۰۷۹ اساتید مدعو اساتید مدعو گروه ادبیات عرب
۳۰۸۱ ؟ ؟ انجمن جغرافیا و فلسفه مدیریت فرهنگی
۳۰۸۲ ؟ ؟ کانون تئاتر مدیریت فرهنگی
۳۰۸۳ ؟ ؟ انجمن ادبیات فارسی وحقوق مدیریت فرهنگی
۳۰۸۴ ؟ ؟ انجمن آمار مدیریت فرهنگی
۳۰۸۴ ؟ ؟ کانون قاصدکی برای امروز مدیریت فرهنگی
۳۰۸۵ ؟ ؟ انجمن ریاضی مدیریت فرهنگی
۳۰۸۶ ؟ ؟ کانون نجوم مدیریت فرهنگی
۳۰۸۷ ؟ ؟ انجمن الهیات و محیط زیست و زیست شناسی مدیریت فرهنگی
۳۰۹۳ ؟ ؟ شورای صنفی مدیرت دانشجویی
۳۰۹۴ ؟ ؟ شورای صنفی مدیرت دانشجویی
۳۰۹۵ ؟ ؟ قلم و اندیشه مدیریت فرهنگی
۳۰۹۶ ؟ ؟ کانون گردشگری مدیریت فرهنگی
۳۰۹۷ ؟ ؟ انتظامات کانونهاوتشکلها انتظامات
۳۰۹۹ ؟ ؟ کانون موسیقی مدیریت فرهنگی
۳۱۰۰ ؟ ؟ انجمن ادبیات عرب و علوم تربیتی مدیریت فرهنگی
۳۱۰۱ ؟ ؟ کانون دستهای تماشا مدیریت فرهنگی
۳۱۰۲ ؟ ؟ امور کانون ها مدیریت فرهنگی
۳۱۰۳ ؟ ؟ انجمن شیمی و زبان فرانسه مدیریت فرهنگی
۳۱۰۴ ؟ ؟ کانون روانشناسی و آسیبهای اجتماعی مدیریت فرهنگی
۳۱۰۵ ؟ ؟ کانون ادبی مدیریت فرهنگی
۳۱۰۵ ؟ ؟ کانون فیلم و عکس -هلال احمر مدیریت فرهنگی
۳۱۰۶ ؟ ؟ انجمن علوم سیاسی مدیریت فرهنگی
۳۱۰۷ ؟ ؟ انجمن زبان انگلیسی مدیریت فرهنگی
۳۱۰۸ ؟ ؟ انجمن فیزیک مدیریت فرهنگی
۳۱۰۹ آزیتا امیری عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۱۱۲ محمود شرفی مدیر حوزه شهید بهشتی دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۱۱۳ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده علوم انسانی طبقه ۳ اداره خدمات عمومی
۳۱۱۴ ؟ ؟ آزمایشگاه  خاکشناسی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۱۱۵ دفتر تشریفات VIP اداره خدمات عمومی
۳۱۱۶ مسلم ذوالفقارخانی عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۱۱۷ مهیار علوی مقدم رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۱۱۷ محمد باقر آبادی مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۱۱۸ مهدی مهدی زاده عضوهیأت علمی گروه آمار
۳۱۱۹ دفتر مجله ادبیات ؟ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۱۲۰ ؟ ؟ فاکس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۱۲۱ غلامرضا خسروجردی اموال دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۱۲۲ عباس برزویی مدیر گروه گروه فقه و حقوق
۳۱۲۳ محمود الیاسی عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۱۲۵ ؟ ؟ مشاوره دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
۳۱۲۶ حسن نجفی عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق
۳۱۲۷ حسن نفیسی فر معاون دانشکده جغرافیا
۳۱۲۷ حسن نفیسی فر عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۱۲۹ کاظم علی آبادی عضو هیأت علمی مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۱۳۰ عباس محمدیان عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۱۳۱ ؟ ؟ خانه فرهنگ دانشجو – نگارخانه مدیریت فرهنگی
۳۱۳۲ هادی سلطانی فر عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۱۳۳ فاطمه موحدی عضوهیأت علمی گروه معارف اسلامی
۳۱۳۴ ؟ ؟ انتظامات ورودی اصلی پردیس انتظامات
۳۱۳۵ حسین قدرتی عضوگروه علوم اجتماعی مرکز مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۱۳۶ مجید ارفعی مقدم عضوهیأت علمی مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۱۳۷ محمد علی زنگنه اسدی رئیس مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۱۳۸ لیلا گلی مختاری عضوهیأت علمی گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژی
۳۱۳۹ امیر حسین کیذوری عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۱۴۰ سید محمد کاظم علوی عضوهیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
۳۱۴۱ احمد فتوحی نسب عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۱۴۲ حسین شمس آبادی عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۱۴۳ فاطمه بهرامی عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۱۴۵ دانشجویان دوره دکتری خانمها دانشجویان دوره دکتری خانمها گروه ریاضی
۳۱۴۶ عباس گنجعلی عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۱۴۷ احمد فرزانه کرد عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۱۴۸ محمد باعقیده عضوهیأت علمی گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژی
۳۱۴۹ اعظم سادات افضلی فر کارشناس گروه فیزیک
۳۱۵۰ سید حمید جوادیان کارشناس مطالعات طرحهای پژوهشی مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۱۵۱ زهره بنی هاشمی کارشناس آزمایشگاه گروه شیمی
۳۱۵۲ ؟ ؟ پیمانکار فضای سبز اداره خدمات عمومی
۳۱۵۳ ولی الله رمضانی عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۱۵۴ براتعلی فیض آبادی عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۱۵۵ حسین اصغر رهنمای علی آباد عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۱۵۶ ؟ ؟ انجمن اعتدال اسلامی مدیریت فرهنگی
۳۱۵۷ ؟ ؟ پیمانکار نقلیه اداره نقلیه
۳۱۵۸ سید نصرالله حجازی مدیر گروه گروه علوم سیاسی
۳۱۵۹ علی اصغر مولوی عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۱۶۰ ؟ ؟ بسیج دانشجویی خواهران مدیریت فرهنگی
۳۱۶۴ حسین میرزایی نیا عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۱۶۵ انجمن خیریه برادران انجمن خیریه مدیریت دانشجویی
۳۱۶۷ ؟ ؟ جامعه اسلامی – برادارن مدیریت فرهنگی
۳۱۶۸ ؟ ؟ کانون نماز و مناسبتها مدیریت فرهنگی
۳۱۶۹ بهرام سیاوش پور مدیر دفتر فنی مرکز مطالعات و اسناد دانشکده دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۱۷۰ اسکندر رستگار پویانی رئیس دانشکده علوم پایه
۳۱۷۰ اشرف السادات اقدسی مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
۳۱۷۲ عبدالله رفیعی آرشیو معماری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۱۷۴ مرتضی دلاوری مقدم کارشناس گروه مرمت
۳۱۷۵ اباصلت عسگری مدیر گروه گروه معماری
۳۱۷۶ سید ابوالقاسم فیض آبادی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۱۷۶ بهرام سیاوش پور رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۱۷۷ ؟ ؟ آزمایشگاه تحقیقات شیمی (ارشد) گروه شیمی
۳۱۷۸ فاطمه رجایی عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق
۳۱۷۹ سید هادی حسینی عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۱۸۰ اعظم سادات افضلی فر آزمایشگاه هسته ای گروه فیزیک
۳۱۸۰ بهنام آزادگان آزمایشگاه هسته ای گروه فیزیک
۳۱۸۰ علی اصغر مولوی آزمایشگاه هسته ای گروه فیزیک
۳۱۸۱ لیلا شریفان عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۱۸۲ ؟ ؟ فکس دانشکده ریاضی
۳۱۸۴ ؟ ؟ پرسنل خدمات دانشکده ادبیات اداره خدمات عمومی
۳۱۸۵ ؟ ؟ پیمانکار خدمات اداره خدمات عمومی
۳۱۸۶ ؟ ؟ آزمایشگاه زبان ۱ گروه زبان انگلیسی
۳۱۸۷ بهرام رحیمیان کارشناس مدیریت فنآوری اطلاعات
۳۱۸۸ فاطمه حجتی عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۱۸۹ مصطفی مهدی آرا عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۱۹۲ علی اکبر عارفی جمال مدیر گروه گروه ریاضی محض
۳۱۹۳ علیرضا قدسی عضوهیأت علمی گروه آمار
۳۱۹۴ غلامحسین غلامی عضوهیأت علمی گروه مرمت
۳۱۹۵ عبدالله رفیعی کارشناس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۱۹۶ ؟ ؟ آزمایشگاه زبان ۲ گروه ادبیات عرب
۳۱۹۷ قدیر صادقی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۱۹۸ جواد جمال آبادی رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده جغرافیا
۳۱۹۹ ؟ ؟ انجمن ورزشی مدیریت فرهنگی
۳۲۰۰ حسین شاد کارشناس دانشکده جغرافیا
۳۲۰۱ زهره بنی هاشمی آزمایشگاه شیمی فیزیک گروه شیمی
۳۲۰۱ سیروس سالمی آزمایشگاه شیمی فیزیک گروه شیمی
۳۲۰۲ آبدارخانه ؟ آبدارخانه ساختمان آزمایشگاهها ۱ اداره خدمات عمومی
۳۲۰۳ الهه ادیبی آزمایشگاه معدنی و عمومی گروه شیمی
۳۲۰۳ رویا مهرخواه آزمایشگاه معدنی و عمومی گروه شیمی
۳۲۰۴ حسن دلبری عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۲۰۵ سید محمد صادق نبوی ثالث عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۲۰۶ مهناز بلالی علی آبادی آزمایشگاه گیاه شناسی گروه زیست شناسی
۳۲۰۶ فرزانه رازقندی آزمایشگاه گیاه شناسی گروه زیست شناسی
۳۲۰۶ علی محمد طزری آزمایشگاه گیاه شناسی گروه زیست شناسی
۳۲۰۷ امید باغانی عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۲۰۸ غلامرضا زارعیان عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۲۰۹ علی اکبر حکم آبادی عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق
۳۲۱۰ زهرا جنتی صندوق شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاه
۳۲۱۰ اشرف زارعی صندوق شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاه
۳۲۱۱ مهدی بقایری آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و تجزیه دستگاهی گروه شیمی
۳۲۱۱ سعید نظری آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و تجزیه دستگاهی گروه شیمی
۳۲۱۲ رضا طیبی عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۲۱۳ منصوره بیگم طبسی کارشناس واحد خواهران دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۱۴ ؟ ؟ انتشارات دانشجویی مدیریت پژوهشی
۳۲۱۵ ؟ ؟ آزمایشگاه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی
۳۲۱۶ سبحان پراک مسئول اجرایی دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۱۶ ؟ ؟ مسئول دفتر دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۱۶ علی خیرآبادی معاون فرهنگی دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۱۹ جواد خاتمی مسئول دفتر  نهاد دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۱۹ جواد خاتمی عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
۳۲۲۰ جواد باعدی مدیر گروه گروه فیزیک
۳۲۲۱ علیرضا حمیدیان مدیر گروه گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۲۲۲ غلام محمد محمدی خرم آبادی عضوهیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث و تارخ تشییع
۳۲۲۳ مختار کرمی عضوهیأت علمی گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژی
۳۲۲۴ ؟ ؟ مرکز اسناد مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۲۲۵ حسن صیانتی عضوهیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
۳۲۲۷ سید رضا حسینی کامل انبار انبار
۳۲۲۸ خوابگاه دوره دکتری خوابگاه دوره دکتری اداره امور خوابگاهها
۳۲۲۹ احمد فغانی مدیر گروه گروه علوم قرآن و حدیث و تارخ تشییع
۳۲۲۹ احمد فغانی مدیر گروه گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
۳۲۳۰ الهه اکبری عضوهیأت علمی گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژی
۳۲۳۱ رضا خسرو بیگی عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۲۳۲ سید ابوالفضل موسوی فرد کارشناس دانشکده الهیات
۳۲۳۳ محمد باقری مدیر گروه گروه فلسفه و حکمت اسلامی
۳۲۳۴ محمد رضا ارشادی نیا عضوهیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
۳۲۳۵ ؟ ؟ پرسنل باغات دانشکده اداره خدمات عمومی
۳۲۳۶ ؟ ؟ تایپ و تکثیر دانشجویی تایپ و تکثیر دانشجویی
۳۲۳۷ محمد سلمانی مقدم عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۲۳۸ رضیه موسوی فرد عضوهیأت علمی گروه علوم سیاسی
۳۲۳۹ اسکندر رستگار پویانی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۲۴۰ ؟ ؟ تاسیسات دانشکده ادبیات اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۲۴۱ ؟ ؟ تاسیسات دانشکده ادبیات اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۲۴۲ ؟ ؟ بسیج دانشجویی برادران مدیریت فرهنگی
۳۲۴۳ ؟ ؟ کانون هنرهای تجسمی مدیریت فرهنگی
۳۲۴۳ ؟ ؟ نگارخانه باران مدیریت فرهنگی
۳۲۴۴ ؟ ؟ کانون انتظار سبز مدیریت فرهنگی
۳۲۴۴ ؟ ؟ کانون قرآن و عترت مدیریت فرهنگی
۳۲۴۵ محمد تقی خداداد عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۲۴۶ سید مهدی دلبری آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۲۴۷ اتاق اساتید اساتید مدعو دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۲۴۸ سعید نظری عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۲۴۹ بهنام آزادگان عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۲۵۰ ابوالقاسم فوجی کارشناس آزمایشگاه گروه فیزیک
۳۲۵۱ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده ادبیات طبقه ۳ اداره خدمات عمومی
۳۲۵۲ ابوذر شمس آبادی مسئول انبار مواد شیمیایی گروه شیمی
۳۲۵۳ مهناز احمدی آزمایشگاه شیمی آلی گروه شیمی
۳۲۵۳ محبوبه سنچولی آزمایشگاه شیمی آلی گروه شیمی
۳۲۵۴ حجت الله فسنقری عضوهیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۲۵۵ مهدی وحیدپور دفتر حوزه شهید بهشتی – کارشناس برادران دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۵۶ ؟ ؟ تریا مدیریت دانشجویی
۳۲۵۷ هادی رنجبر اریانی متصدی سلف سرویس و ناظر بهداشتی امور تغذیه
۳۲۵۸ ؟ ؟ انجمن اسلامی مدیریت فرهنگی
۳۲۵۹ ؟ ؟ انتظامات اصلی پردیس (کیوسک) انتظامات
۳۲۶۰ ؟ نظیف آشپزخانه مرکزی امور تغذیه
۳۲۶۱ حمید وحید عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
۳۲۶۲ نسرین ملانیا عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۲۶۳ جواد باعدی آزمایشگاه حالت جامد گروه فیزیک
۳۲۶۳ حسین اصغر رهنمای علی آباد آزمایشگاه حالت جامد گروه فیزیک
۳۲۶۴ ؟ ؟ دفتر پیمانکار امور تغذیه
۳۲۶۵ ؟ ؟ انبار سلف امور تغذیه
۳۲۶۶ ؟ ؟ کانون پژوهشکده جوان مدیریت فرهنگی
۳۲۶۷ اسماعیل رضایی سرشت عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۲۶۸ ؟ ؟ کتابفروشی کتابفروشی
۳۲۷۰ شهرام بهرامی رئیس دانشکده جغرافیا
۳۲۷۰ اکرم وکیلی مسئول دفتر دانشکده جغرافیا
۳۲۷۱ ؟ ؟ فاکس دانشکده جغرافیا
۳۲۷۲ دانشجویان دوره دکتری آقایان دانشجویان دوره دکتری آقایان گروه ریاضی
۳۲۷۴ محمد مهدی ارشادی مقدم آزمایشگاه تحقیقاتی ۲ دانشکده علوم پایه
۳۲۷۵ الهه حفارمقدم دفتر حوزه شهید بهشتی – کارشناس خواهران دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۷۶ اعظم پور میرزایی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۲۷۷ شهاب عباس زاده عضوهیأت علمی گروه معماری
۳۲۷۸ نفیسه استیری مسئول آموزش دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۲۷۹ سید ابوالفضل حسینی آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۷۹ مهدی شیرازی آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۸۰ آبدارخانه ؟ آبدارخانه ساختمان آزمایشگاهها ۲ اداره خدمات عمومی
۳۲۸۱ ساریه رمضانی آزمایشگاه اپتیک گروه فیزیک
۳۲۸۱ ابوالقاسم فوجی آزمایشگاه اپتیک گروه فیزیک
۳۲۸۲ محسن حدادی مقدم آزمایشگاه فیزیک ۳ (دکتری) گروه فیزیک
۳۲۸۲ منا عزیزی آزمایشگاه فیزیک ۳ (دکتری) گروه فیزیک
۳۲۸۲ محسن مشایخی آزمایشگاه فیزیک ۳ (دکتری) گروه فیزیک
۳۲۸۳ ساریه رمضانی آزمایشگاه فیزیک ۱ گروه فیزیک
۳۲۸۴ فروه خسروجردی آزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولی گروه زیست شناسی
۳۲۸۴ ریحانه صباغ زاده آزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولی گروه زیست شناسی
۳۲۸۴ فریبا علیزاده آزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولی گروه زیست شناسی
۳۲۸۴ نسرین ملانیا آزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولی گروه زیست شناسی
۳۲۸۴ جعفر وطن دوست آزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولی گروه زیست شناسی
۳۲۸۴ سکینه کاظمی نورعینی آزمایشگاه تحقیقاتی ۳ گروه زیست شناسی
۳۲۸۵ حمزه اورعی آزمایشگاه جانور شناسی گروه زیست شناسی
۳۲۸۵ آذر خسروانی آزمایشگاه جانور شناسی گروه زیست شناسی
۳۲۸۵ اسکندر رستگار پویانی آزمایشگاه جانور شناسی گروه زیست شناسی
۳۲۸۶ سکینه کاظمی نورعینی آزمایشگاه تحقیقاتی ۱ گروه زیست شناسی
۳۲۸۶ نسرین ملانیا آزمایشگاه تحقیقاتی ۱ گروه زیست شناسی
۳۲۸۷ علی محمد طزری آزمایشگاه زیست سلولی گروه زیست شناسی
۳۲۸۸ ریحانه صباغ زاده کارشناس آزمایشگاه گروه زیست شناسی
۳۲۸۹ سمیه السادات تهجدی آزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۸۹ مرضیه عباچی آزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۸۹ کبری عرفانیان آزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۸۹ بنت الهدی علی آبادی آزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۹۰ مسیح الله معصومی عضوهیأت علمی گروه معماری
۳۲۹۱ ؟ ؟ امور فرهنگی مدیریت فرهنگی
۳۲۹۳ نرجس زمانی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و اکولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۹۳ علی محمد طزری آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و اکولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۹۳ محمد رضا واعظی کاخکی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و اکولوژی گروه زیست شناسی
۳۲۹۴ جعفر وطن دوست آزمایشگاه ژنتیک گروه زیست شناسی
۳۲۹۵ غلامرضا ارگی آزمایشگاه فیزیک ۲ گروه فیزیک
۳۲۹۶ ناهید زمانی نژاد مسئول آزمایشگاه غذاخوری امور تغذیه
۳۲۹۸ عبدالجواد خسروجردی کارشناس دانشکده جغرافیا
۳۳۰۱ ؟ ؟ تاسیسات سازمان مرکزی اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۳۰۲ ؟ ؟ پست برق مرکزی اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۳۰۳ ؟ ؟ انتظامات سازمان مرکزی انتظامات
۳۳۰۴ ؟ ؟ غذاخوری اساتید و کارکنان  – همگانی امور تغذیه
۳۳۰۵ آبدارخانه ؟ آبدارخانه ساختمان مرکزی ۱ اداره خدمات عمومی
۳۳۰۶ آبدارخانه ؟ آبدارخانه ساختمان مرکزی۲ اداره خدمات عمومی
۳۳۰۷ آبدارخانه ؟ آبدارخانه ساختمان مرکزی ۳ اداره خدمات عمومی
۳۳۰۸ یعقوب زنگنه عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۳۰۹ غلام عباس فلاح مدیر گروه گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژی
۳۳۱۲ آبدارخانه ؟ آبدارخانه ساختمان مرکزی ۴ اداره خدمات عمومی
۳۳۱۳ حسین احمدآبادی مشاور مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۳۳۱۴ تلفنی تاکسی    
۳۳۱۵ ؟ ؟ آزمایشگاه محاسبات شیمیایی (ارشد) گروه شیمی
۳۳۱۶ دفتر تشریفات دفتر تشریفات همایشها اداره خدمات عمومی
۳۳۱۷ دفتر نشریه جغرافیایی دفتر نشریه مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
۳۳۱۹ بهنام مهدوی عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۲۰ سیروس سالمی عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۲۱ فاطمه صادقی فر مدیر گروه گروه زیست شناسی
۳۳۲۲ محسن عباس پور عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۲۳ امیر امیری عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۲۴ بهروز ملکی عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۲۵ مهدی بقایری مدیر گروه گروه شیمی
۳۳۲۷ ؟ ؟ اتاق جلسات دانشکده علوم پایه
۳۳۲۹ جعفر وطن دوست عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۳۳۰ رضا طیبی آزمایشگاه تحقیقات معدنی گروه شیمی
۳۳۳۱ آزمایشگاه آلی آزمایشگاه تحقیقات آلی گروه شیمی
۳۳۳۲ ؟ ؟ مشاوره دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۳۳۳ ؟ ؟ مرکز پیام انتظامات
۳۳۳۴ آزمایشگاه تجزیه آزمایشگاه تحقیقات تجزیه گروه شیمی
۳۳۳۵ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده علوم پایه طبقه اداره خدمات عمومی
۳۳۳۶ مجید مومنی مقدم عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۳۳۷ تکتم حجار شوریچه عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۳۳۸ سید علی اصغر علوی عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۳۳۹ حامد اکبر زاده عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۴۰ ؟ ؟ انتظامات دانشکده علوم پایه انتظامات
۳۳۴۱ ؟ ؟ انتظامات دانشکده علوم پایه انتظامات
۳۳۴۲ محمد چهکندی عضوهیأت علمی گروه شیمی
۳۳۴۳ علیرضا کیخسروی عضوهیأت علمی گروه زیست شناسی
۳۳۴۴ احمد رزمخواه عضوهیأت علمی گروه معارف اسلامی
۳۳۴۶ بهناز طلوع حقیقی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۳۴۷ محمد علی پرتانیان عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۳۴۸ مهدی وطن دوست عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۳۴۹ حسن صادقی سمرجانی عضوهیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث و تارخ تشییع
۳۳۵۰ رحیمه پور خاندانی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۳۵۱ ملیحه عباس نژاد عضوهیأت علمی گروه آمار
۳۳۵۲ احسان استاجی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۳۵۳ محمود امین طوسی مدیر گروه گروه علوم کامپیوتر
۳۳۵۴ علی برزنونی عضوهیأت علمی گروه ریاضی محض
۳۳۵۵ یاسر علیزاده عضوهیأت علمی گروه آمار
۳۳۵۶ مهدی زعفرانیه عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۳۵۷ علیرضا پور اسماعیلی عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق
۳۳۵۸ عباس پهلوانی عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۳۵۹ ؟ اتاق اساتید اتاق اساتید مدعو گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۳۶۰ مسعود مشرقی عضوهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
۳۳۶۱ محمد بلبلیان قالیباف عضوهیأت علمی گروه آمار
۳۳۶۲ محمد رضا امیریان مدیر گروه گروه زبان انگلیسی
۳۳۶۳ محمد رضا عادل عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۳۶۵ ؟ ؟ فکس دانشکده علوم پایه
۳۳۶۸ سایت دانشکده ریاضی سایت دانشکده ریاضی
۳۳۶۹ مجید صادق نژاد عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق
۳۳۷۰ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده علوم انسانی طبقه ۱ اداره خدمات عمومی
۳۳۷۱ ابراهیم نامنی عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۳۷۲ علی قربان پور دشتکی عضوهیأت علمی گروه علوم سیاسی
۳۳۷۳ سکینه محبی امین عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۳۷۴ رقیه شیبانی فر عضوهیأت علمی گروه ادبیات فارسی
۳۳۷۵ مهدی زنگنه عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۳۷۸ ابوالقاسم امیراحمدی عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۳۷۹ محمد جواد صفایی عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۳۸۰ عیسی مدرسی نژاد کارگاه نجاری گروه مواد و متالورژی
۳۳۸۱ ؟ ؟ آزمایشگاه آئرودینامیک (تونل باد) گروه مکانیک
۳۳۸۲ ؟ ؟ انبار انتشارات
۳۳۸۳ ؟ ؟ سوله انبار مرکزی تغذیه امور تغذیه
۳۳۸۴ عیسی مدرسی نژاد کارگاه ریخته گری گروه مواد و متالورژی
۳۳۸۶ حمید اسکندری نداف آزمایشگاه فنآوریهای نوین بتنی گروه عمران
۳۳۸۷ عیسی مدرسی نژاد کارگاه تراشکاری – ماشین ابزار گروه مواد و متالورژی
۳۳۸۸ علی اصغر محسنی کیا کارگاه اجزاء ساختمان گروه عمران
۳۳۹۰ ؟ ؟ انبار سوله انبار
۳۳۹۲ عیسی مدرسی نژاد کارگاه جوش گروه مواد و متالورژی
۳۳۹۳ غلامعلی فرزی آزمایشگاه مصالح خاک گروه مواد و متالورژی
۳۳۹۴ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده فنی طبقه ۱ اداره خدمات عمومی
۳۳۹۵ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده برق طبقه ۲ اداره خدمات عمومی
۳۳۹۶ آبدارخانه ؟ آبدارخانه دانشکده نفت اداره خدمات عمومی
۳۳۹۷ ؟ ؟ تاسیسات دانشکده فنی اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۴۰۳ ؟ ؟ انتظامات ورودی جنوب غربی پردیس انتظامات
۳۴۰۵ ؟ ؟ انتظامات جنوب شرقی پردیس انتظامات
۳۴۰۶ بانک۲ مهمانسرا بانک۲ مهمانسرا
۳۴۰۷ بانک۱ مهمانسرا بانک۱ مهمانسرا
۳۴۰۸ پیمانکار تربیت بدنی پیمانکار – دفتر مدیریت اماکن ورزشی اداره تربیت بدنی
۳۴۰۹ آبدارخانه تربیت بدنی آبدارخانه دانشکده تربیت بدنی اداره خدمات عمومی
۳۴۱۰ ؟ ؟ استخر دانشکده تربیت بدنی
۳۴۱۱ سالن۱ چند منظوره سالن چند منظوره۱ دانشکده تربیت بدنی
۳۴۱۲ سالن۲ چند منظوره سالن چند منظوره۲ دانشکده تربیت بدنی
۳۴۱۳ سالن بدنسازی سالن بدنسازی دانشکده تربیت بدنی
۳۴۱۴ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه اندیشه سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۱۵ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه ولیعصر سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۱۶ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه بهار سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۱۷ ناصر ترابی امور اداری خوابگاه اندیشه اداره امور خوابگاهها
۳۴۱۸ ؟ ؟ مجموعه خوابگاهی گلستان سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۱۹ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه مریم سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۲۰ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه شقایق سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۲۱ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه نرگس سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۲۲ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه یاس سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۲۳ ؟ ؟ تاسیسات خوابگاه ولیعصر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۴۲۴ ؟ ؟ تاسیسات خوابگاه یاس اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۳۴۲۵ حراست مهمانسرا مهمانسرا حراست
۳۴۲۶ ؟ ؟ مهدیه دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۴۲۷ ؟ ؟ دفتر پستی بازارچه دانشجویی
۳۴۲۸ دفتر شرکت تعاونی دفتر شرکت شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاه
۳۴۲۹ ؟ ؟ فروشگاه بازارچه دانشجویی
۳۴۳۰ ؟ ؟ پرسنل باغات ولیعصر اداره خدمات عمومی
۳۴۳۱ ؟ ؟ نانوایی مدیریت دانشجویی
۳۴۳۴ سوئیت۱ مهمانسرا سوئیت۱ مهمانسرا
۳۴۳۸ پروانه شهرام فر کارشناس اداره امور خوابگاهها
۳۴۴۸ ؟ ؟ مجموعه خوابگاهی گلستان سرپرستی خوابگاههای پردیس
۳۴۴۹ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه ولیعصر سرپرستی خوابگاههای پردیس
۴۴۴۱۰۰۳۶ ؟ ؟ تلفن و دورنگار مدیریت مالی
۴۴۴۱۰۰۸۰ ؟ ؟ شرکت بهساز جنوب شرکت بهساز جنوب
۴۴۴۱۰۱۰۴ ؟ ؟ مرکز مخابرات پردیس اداره خدمات عمومی
۴۴۴۱۰۱۱۰ ؟ ؟ تلفن و دورنگار معاونت اداری-مالی
۴۴۴۱۰۲۵۵ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه اندیشه سرپرستی خوابگاههای پردیس
۴۴۴۱۰۳۰۰ ؟ ؟ دورنگار ریاست
۴۴۴۱۰۳۱۰ ؟ ؟ ریاست ریاست
۴۴۴۱۰۴۴۰ ؟ ؟ تدارکات اداره تدارکات
۴۴۴۱۰۵۳۰ ؟ ؟ دورنگار حراست
۴۴۴۱۰۵۴۰ ؟ ؟ حراست حراست
۴۴۴۱۰۵۶۰ ؟ ؟ شرکت بتن دامغان شرکت بتن دامغان
۴۴۴۱۰۶۲۲ بانک تجارت بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم
۴۴۴۱۰۶۵۰ ؟ ؟ تلفن و دورنگار دفتر نهاد
۴۴۴۱۰۶۵۱ ؟ ؟ سرپرستی خوابگاه بهار سرپرستی خوابگاههای پردیس
۴۴۴۱۰۸۰۸ اسماعیل رحیمی متصدی پذیرش مهمانسرا
۴۴۴۱۱۱۶۰ تلفنی تاکسی    
۴۴۴۱۱۱۶۲ ؟ ؟ تلفن و دورنگار معاونت طرح و برنامه
۴۴۴۱۱۲۸۹ ؟ ؟ دفتر پیمانکار امور تغذیه
۴۴۴۱۳۸۶۶ ؟ ؟ بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی
۴۴۴۱۴۲۴۴ بانک تجارت بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم
۴۴۴۱۶۰۱۶ ؟ ؟ فروشگاه دانشجویی پردیس بازارچه دانشجویی
۴۴۴۱۶۴۵۷ ؟ ؟ انتشارات دانشجویی انتشارات دانشجویی
۴۴۴۱۹۰۲۰ بانک تجارت بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم
۴۴۴۱۹۰۴۰ بانک تجارت بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم
۴۴۴۱۹۰۵۰ بانک تجارت بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم بانک تجارت – شعبه دانشگاه حکیم
۴۴۶۴۱۹۵۹ وحید خلقی مسئول آموزش پردیس مدیریت آموزشی
۸۸۸۹۲۶۰۷ دفتر تهران دفتر تهران ریاست
۲۵۲۹ ؟ ؟ فاکس معاونت فرهنگی
۲۵۵۶ محمد همایی مدیر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
۲۵۵۷ بیمه تکمیلی نماینده شرکت بیمه نوین مدیریت اداری و پشتیبانی
۲۵۶۸ هادی کیخسروی مسئول راه اندازی مرکز بهداشت و درمان مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۲۶۰۱ دفتر ریاست دفتر ریاست
۲۶۰۴ معصومه صادقی کارشناس دفتر ریاست
۲۶۰۵ فاطمه اشراقی کارشناس حوزه ریاست ریاست
۲۶۲۲ مهدی ضیایی فاکس مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی
۲۶۳۷ زهرا محمدی مقدم کارشناس مدیریت پژوهشی
۲۶۳۹ محمد فصیح فر کارشناس برنامه نویسی مدیریت نوبت دوم (شبانه)
۲۶۴۳ حجت الله فسنقری دبیرکمیته کمیته گزینش اعضاء هیأت علمی
۲۶۵۱ سمیه بخشی کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی دفتر نظارت و ارزیابی
۲۶۵۳ محمد علی اسدی زنگنه بسیج اساتید بسیج
۲۶۵۵ رضا صالحی نیا مسئول دبیرخانه اداره دبیرخانه مرکزی
۲۶۵۹ ؟ ؟ اتاق جلسات ریاست
۲۶۶۸ دفتر ریاست دفتر ریاست
۲۶۹۷ علیرضا قدسی مدیرعامل صندوق رفاه اعضاء هیات علمی ریاست
۲۸۸۸ محمدرضا مهرآبادی معاون انتظامات انتظامات
۲۸۸۹ علی اصغر صابری پناه کارشناس حفاظت فیزیکی انتظامات
۲۸۹۰ محمدرضا مهرآبادی گشت خودرویی انتظامات
۲۹۰۰ دبیرخانه سربداران دبیرخانه مدیریت فرهنگی
۲۹۰۱ الهه رامشینی همکار ۲ روابط عمومی
۲۹۱۰ مهدی دلبری معاون مدیر مدیریت فرهنگی
۲۹۱۱ عباس بابایی کارشناس مسئول فعالیت های فوق برنامه مدیریت فرهنگی
۲۹۱۴ حسین داورپناه مسئول امور اجتماعی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۲۹۱۷ یدالله بینش مسئول امور قرآنی و خانه فرهنگ اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۲۹۹۶ حمید ناصری کارشناس حقوقی امور حقوقی و قراردادها
۲۹۹۷ فرشته بنسبردی کارشناس قراردادها امور حقوقی و قراردادها
۲۹۹۸ ریحانه صباغ زاده مسئول آزمایشگاه مرکزی معاونت پژوهشی و فنآوری
۳۰۰۷ زهرا قلیچی پور عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۰۴۸ یدالله بینش اتاق فرمان اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
۳۰۵۷ حسن نودهی مدیر گروه گروه علوم تربیتی
۳۰۸۸ ؟ ؟ انجمن مرمت مدیریت فرهنگی
۳۰۸۹ ؟ ؟ کانون شهدای دانشجو مدیریت فرهنگی
۳۰۹۸ ؟ ؟ فکس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳۱۱۰ موسی زرقی عضو هیأت علمی گروه ادبیات عرب
۳۱۱۱ سید مهدی نوری کیذقانی مدیر گروه گروه ادبیات عرب
۳۱۲۴ مجتبی هادوی فر عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۱۲۸ آزاده عتباتی عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی محیط زیست
۳۱۶۱ حسین شاره عضوهیأت علمی گروه علوم تربیتی
۳۱۶۲ علی تسنیمی مدیر گروه گروه ادبیات فارسی
۳۱۶۶ اصغر مولوی نافچی عضوهیأت علمی گروه زبان انگلیسی
۳۲۱۸ کانون انتظار ؟ دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۲۶۹ داوود مهدویان یکتا عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۲۹۲ رضا قرایی عضوهیأت علمی گروه فیزیک
۳۲۹۷ حامد ادب عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۳۱۸ انجمن خیریه خواهران انجمن خیریه مدیریت دانشجویی
۳۳۴۵ ؟ ؟ انجمن معماری مدیریت فرهنگی
۳۳۵۹ عبدالرضا کاشکی عضوهیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
۳۳۷۶ تیم رسانه ای همراز ؟ دفتر نمایندگی نهاد رهبری
۳۳۷۷ محمد مصطفایی عضوهیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
۳۳۸۵ عبدالله رفیعی سوله مرمت گروه مرمت
۳۴۵۰ پرسنل خدمات پرسنل خدمات خوابگاه ولیعصر اداره خدمات عمومی
۳۴۵۱ زهره فیض آبادی کارشناس خوابگاههای خودگردان اداره امور خوابگاهها
۳۴۵۲ زهرا معصومی حسابدار خوابگاههای خودگردان اداره امور خوابگاهها
۴۴۴۱۰۷۷۰ ؟ ؟ شرکت ماژان راه شرکت ماژان راه
۶۰۱۶ دفتر(داخلی) تهران دفتر تهران ریاست